نمک زار

بزرگ ترین صحرای نمک دنیا در کشور بولیوی است که سطح آن بر اثر بارش صیقل خورده و مانند یک

ادامه

ابشار انجل

بلند ترین آبشار دنیا کجاست ؟ آبشار انجنل بلند ترین آبشار دنیا می باشد اگر تا کنون فکر می کردید ابشار

ادامه